Γιορτή σήμερα 17 Ιουνίου: Άγιοι Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ

17 Ιουνίου: Άγιοι Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ – Και οι τρεις ήταν αδέλφια από την Περσία (ο πατέρας τους ήταν πυρολάτρης, ενώ η μητέρα τους χριστιανή και τους μετέδωσε τη χριστιανική αγωγή, ενώ τη χριστιανική μόρφωση κάποιος ευλαβής Ιερέας ονόματι Εύνικος) και είχαν έλθει στην Κωνσταντινούπολη για κάποια αποστολή.

Κατά το διάστημα της εκεί παραμονής τους, συνέβη να δουν στη Χαλκηδόνα τον αυτοκράτορα Ιουλιανό, που θυσίαζε στα είδωλα εν μέσω πομπής. Το θέαμα αυτό τους λύπησε πολύ και εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους για το κράτος, που ο ηγέτης του γινόταν ένοχος τέτοιας ασέβειας. Κάποιοι καταδότες όμως, που τους άκουσαν, τους κατάγγειλαν στον Ιουλιανό. Αυτός διέταξε αμέσως οι τρεις Πέρσες ν’ αρνηθούν το Χριστό. Αλλά και αυτοί με τη σειρά τους αποκρίθηκαν, ότι τους εαυτούς τους προ πολλού είχαν αρνηθεί, και στον Ιησού που είχαν παραδομένη την ψυχή τους, είναι έτοιμοι να χύσουν γι’ Αυτόν το αίμα τους. Τότε άρχισε ο βασανισμός τους.

Διαπέρασαν τους αστραγάλους τους με μυτερό αντικείμενο, και έκαψαν τις μασχάλες τους με αναμμένες λαμπάδες. Κατόπιν τους αποκεφάλισαν.

Αλλά η θεία δίκη δεν άργησε να έλθει. Όταν μετά από λίγο ο Ιουλιανός εξεστράτευσε κατά των Περσών, σε κάποια μάχη, πληρώνοντας για τις αμαρτίες του, έπεσε νεκρός στο άνθος της ηλικίας του.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.
Ὡς ἐννεάριθμον, τοῦ Λόγου σύνταγμα, ἐχθρῶν τᾶς φάλαγγας, κατετροπώσαντο, Ἴσαυρος Φήλιξ σὺν αὐτοίς, Ἐρμείας καὶ Περεγρίνος, ἅμα Ἰννοκέντιος, Μανουὴλ καὶ Βασίλειος, Ἰσμαὴλ ὁ ἔνδοξος, καὶ Σαβὲλ ὁ μακάριος’ διὸ καὶ τὰ βραβεῖα τῆς νίκης, εὗρον ὡς Μάρτυρες Κυρίου.

Έτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ´. Ταχύ προκατάλαβε
Οἱ Μάρτυρες σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν, τὸ στέφος ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον· ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Έτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ΄.
Οἱ τῆς εὐσεβείας ὑπέρμαχοι, καὶ τῆς ἀσεβείας ἀντίπαλοι, Μανουὴλ θεόπνευστε, καὶ Ἰσμαὴλ θαυμάσιε, καὶ Σαβὲλ ἀξιάγαστε, παῤῥησίᾳ τὸν Χριστὸν, Υἱὸν Υεοῦ κηρύξαντες, τὸ αἷμα ὑμῶν ὑπὲρ Αὐτοῦ ἐξεχέατε· ὅν δυσωποῦντες μὴ παύσητε, τοῦ σωθῆναι υὰς ψυχάς ἡμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος β’. Τὰ ἄνω ζητῶν.
Τῇ πίστει Χριστοῦ, τρωθέντες παμμακάριστοι, καὶ τούτου πιστῶς, πιόντες τὸ ποτήριον, τὰ Περσῶν σεβάσματα, καὶ τὸ θράσος εἰς γῆν κατεβάλετε, τῆς Τριάδος ἰσάριθμοι, πρεσβείας ποιοῦντες, ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.

Έτερον Κοντάκιον
Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον.
Οἱ τρεῖς θεῖοι Μάρτυρες οἱ ἐκ Περσίδος, τὸν Σταυρὸν ἀράμενοι, οὐκ ἐδειλίασαν ποινὰς, ἀλλ’ ἐν σταδίῳ ἐκήρυξαν, τὸν ἐν Μονάδι Θεὸν Τρισυπόστατον.

Έτερον Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ.
Τοῦ Ἁγίου Μανουήλ
Τῶν τοῦ τυράννου ἀπειλῶν καὶ ὑποσχέσεων, καταφρονήσας ἀνδρικῶς στύλε ἀκλόνητε, σὺν ὁμαίμοσιν ἐνήθλησας μεγαλόφρον· ἀλλ’ ὡς ἔχων παῤῥησίαν πρὸς τὸν Κύριον, Μανουήλ με ἐκ κινδύνων ἐλευθέρωσον· ἵνα κράζω σοι, χαίροις Μάρτυς πανθαύμαστε.

Ὁ Οἶκος
Τοῦ Ἁγίου Μανουήλ
Τίς σου τῶν ἐπιγείων Μανουὴλ ἐξισχύσειεν ἐιπεῖν τοὺς Μαρτυρικοὺς ἄθλους, καὶ τῆς ὑπὲρ Χριστοῦ πάλης τὴν ἄμετρο ἔνστασίν τε καὶ καρτερίαν, ἥν ἐπὶ γῆς ὡς ἄσαρκος ἐπεδείξω; Ἀλλ’ ὅμως ἴδε οὕτω σοὶ κράζω· χαίροις Θεοῦ στρατιώτα γενναῖε, χαίροις Χριστοῦ Μάρτυς ὡραῖε· χαίροις ἀστὴρ τοῦ νοητοῦ Ἡλίου παμφαίδιμε· χαίροις καρπὲ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὥριμε, χαίροις Περσίδος ἀθάνατον βλάστημα· χαίροις Θράκης ἀκλόνητον ἔρεισμα· χαίροις τερπνὸν θῦμα τοῦ παντάνακτος Θεοῦ· χαίροις ὁ τὴν πλάνην διελέγξας τοῦ Ἰουλιανοῦ· χαίροις ὁ πῦρ ἥλους καλάμους βέλη καὶ ξίφος εἰς οὐδὲν λογισάμενος· χαίροις οὗ τῇ ἀθλητικῇ ἐνστάσει Σατὰν ὁ δόλιος ὑπῆρξε παιζόμενος· χαίροις τῶν ἑορταζόντων τὴν μνήμην σου ὁ προστάτης· χαίροις δι’ οὗ ἡττήθη ὁ τύραννος παραβάτης· Χαίροις Μάρτυς πανθαύμαστε.

Έτερον Ὁ Οἶκος
Εὐφημήσωμεν φιλέορτοι τοὺς Μεγαλομάρτυρας τρεῖς αὐταδέλφους· Μανουὴλ, Σαβὲλ, καὶ Ἰσμαὴλ, τοὺς ἐκ Περσίδος ὡς ἀστέρας φαεινοὺς ἐκλάμψαντας λέγοντες· χαίρετε οἱ τὰ σώματα παντοίοις αἰκισμοῖς παραδόντες, καὶ τὴν ἄληκτον καὶ ἀγήρῳ ζωὴν τῆς φθαρτῆς προτιμήσαντες· χαίρετε οἱ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου ἐν τοῖς σώμασιν ὑμῶν φέροντες, καὶ διὰ Χριστὸν τοὺς ἀστραγάλους ἥλοις παρέντες· χαίρετε οἱ τὸν διὰ ξίφους θάνατον ἐτοίμως δεξάμενοι, καὶ τῶν γηΐνων τὰ οὐράνια ἀνταλλάξασθαι βουληθέντες· καὶ νῦν ἐν οὐρανοῖς σὺν Ἀγγέλοις ἀγαλλόμενοι, ἀπαύστως ὑμνεῖτε, τὸν ἐν Μονάδι Θεὸν Τρισυπόστατον.

Κάθισμα
Ἦχος δ΄. Ὁ Ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως.
Τοὺς πολυτρόπους αἰκισμοὺς ἐνεγκότες, ἐν ἀπτοήτῷ λογισμῷ Ἀθλοφόροι, ὑπὲρ ἥλίου λάμπετε φαιδρότητα· ὅθεν τὴν φαιδρὰ ὑμῶν, ἑορτάζομεν μνήμην, πίστει ἱκετεύοντες, ταῖς ὑμῶν μεσιτείαις, ἁμαρτημάτων ἄφεσιν λαβεῖν, καὶ ἀγαθῶν αἰωνίων ἀπόλαυσιν.

Εορτολόγιο: Ισμαήλ, Ισμαήλης, Ισμαήλος, Σμαήλης, Σμαήλος, Μαήλης, Μαήλος Φήλιξ, Φίληξ, Φίλιξ, Φίληκας, Φίληξα, Φιλήκη, Φηλικίτη.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

1462 – Ο Βλαντ Γ΄ Τσέπες επιχειρεί να δολοφονήσει τον Μωάμεθ Β΄ αναγκάζοντάς τον να αποσυρθεί από τη Βλαχία.
1579 – Ο Φράνσις Ντρέικ αξιώνει για την Αγγλία μία έκταση γης στην Καλιφόρνια, την οποία ονομάζει «Νέα Αλβιόνα».
1631 – Η Μουμτάζ Μαχάλ πεθαίνει κατά τη διάρκεια του τοκετού. Ο σύζυγός της, Μογγόλος αυτοκράτορας Σαχ Τζαχάν, θα περάσει τα επόμενα 17 χρόνια κτίζοντας το μαυσωλείο της, Τατζ Μαχάλ.
1775 – Αμερικανική Επανάσταση: Οι άποικοι προκαλούν βαριές απώλειες στις βρετανικές δυνάμεις ενώ ηττώνται στη μάχη του Μπάνκερ Χιλ.
1885 – Το Άγαλμα της Ελευθερίας φtάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης.
1930 – Ο Αμερικανός πρόεδρος Χέρμπερτ Χούβερ υπογράφει τον νόμο Σμουτ-Χόλεϋ.
1933 – Στο Κάνσας Σίτυ (Μιζούρι), τέσσερις πράκτορες του FBI και ο συλληφθείς φυγάς Φρανκ Νας σκοτώνονται από γκάνγκστερς στην προσπάθειά τους να απελευθερώσουν τον Νας.
1940 – Τα Βαλτικά κράτη Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία εμπίπτουν στην κατοχή της Σοβιετική Ένωσης.
1944 – Η Ισλανδία κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Δανία και γίνεται δημοκρατία.
1953 – Διαδηλώσεις της 17 Ιουνίου στην Ανατολική Γερμανία εναντίον της κομμουνιστικής ηγεσίας.
1963 – Στον Παναγιώτη Πιπινέλη, μέχρι τούδε υπουργό Εμπορίου, ανατίθεται ο σχηματισμός εξωκοινοβουλευτικής κυβέρνησης, η οποία θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές.
1967 – Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας ανακοινώνει την πρώτη της επιτυχημένη δοκιμή βόμβας υδρογόνου.
1972 – Σκάνδαλο Γουότεργκειτ: Πέντε άνθρωποι του Λευκού Οίκου συλλαμβάνονται κάνοντας διάρρηξη στα γραφεία της Δημοκρατικής Εθνικής Επιτροπής, στην προσπάθεια παρακολούθησης της αντιπολίτευσης από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
2012 – Ελληνικές εθνικές βουλευτικές εκλογές, οι δεύτερες στο ίδιο έτος.
2018- Υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ

Γεννήσεις

1239 – Εδουάρδος Α΄, βασιλιάς της Αγγλίας
1682 – Κάρολος ΙΒ΄, βασιλιάς της Σουηδίας
1818 – Σαρλ Γκουνώ, Γάλλος συνθέτης
1832 – Ουίλιαμ Κρουκς, Άγγλος φυσικός και χημικός
1882 – Ιγκόρ Στραβίνσκι, Ρώσος συνθέτης
1888 – Χάιντς Γκουντέριαν, Γερμανός στρατηγός
1898 – Μαουρίτς Κορνέλις Έσερ, Ολλανδός εικονογράφος
1900 – Μάρτιν Μπόρμαν, Γερμανός αξιωματούχος των Ναζί
1907 – Τσαρλς Ιμς, Αμερικανός σχεδιαστής και αρχιτέκτονας
1914 – Τζον Χέρσυ, Αμερικανός δημοσιογράφος
1922 – Λιλή Ζωγράφου, Ελληνίδα συγγραφέας
1929 – Τιγκράν Πετροσιάν, Σοβιετικός σκακιστής
1935 – Χοσέ Μαρία Χιλ Ρόμπλες, Ισπανός πολιτικός
1940 – Τζωρτζ Άκερλοφ, Αμερικανός οικονομολόγος
1942 – Μοχάμεντ Ελ Μπαραντέι, Αιγύπτιος διευθυντής της Διεθνούς Οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας
1944 – Κάρμεν Ρουγγέρη, Ελληνίδα ηθοποιός
1948 – Χοακίν Αλμούνια, Ισπανός πολιτικός
1956 – Έντγκαρ Τζόουνς, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής
1958 – Άντριαν Κάμπος, Ισπανός παλαίμαχος οδηγός αγώνων
1959 – Νίκος Σταυρόπουλος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής
1961 – Χρήστος Τσιαμούλης, Έλληνας μουσικός και τραγουδιστής
1963 – Γκρεγκ Κινίαρ, Αμερικανός ηθοποιός
1971 – Παουλίνα Ρούμπιο, Μεξικάνα τραγουδίστρια
1975 – Χλόη Τζόουνς, Αμερικανίδα πορνογραφική ηθοποιός
1983 – Βλάσης Καζάκης, Έλληνας ποδοσφαιριστής
1983 – Λι Ράιαν, Άγγλος τραγουδιστής (Blue)
1985 – Μάρκος Παγδατής, Κύπριος αντισφαιριστής
1987 – Κέντρικ Λαμάρ, Αμερικανός ράπερ
1990 – Γιώργος Λέντζας, Έλληνας παρουσιαστής
1990 – Αλάν Τζαγκόεφ, Ρώσος ποδοσφαιριστής
1994 – RiskyKidd, Γερμανός ράπερ

Θάνατοι

629 – Σαρβαραζάς, βασιλιάς της Περσίας
676 – Πάπας Αδεοδάτος Β΄
1025 – Μπολέσλαφ Α΄ ο Γενναίος, βασιλιάς της Πολωνίας
1119 – Βαλδουίνος Ζ΄, κόμης της Φλάνδρας
1219 – Δαβίδ, κόμης του Χάντιγκτον
1501 – Ιωάννης Α΄ Αλβέρτος, βασιλιάς της Πολωνίας
1666 – Κάρλο του Φερδινάνδου των Μεδίκων, Ιταλός καρδινάλιος
1696 – Γιαν Σομπιέσκι, βασιλιάς της Πολωνίας
1719 – Τζόζεφ Άντισον, Άγγλος πολιτικός και συγγραφέας
1762 – Προσπέρ Ζολιό ντε Κρεμπιγιόν, Γάλλος συγγραφέας
1771 – Δασκαλογιάννης, Έλληνας αγωνιστής
1897 – Μιχαήλ Μελάς, Έλληνας έμπορος και πολιτικός
1898 – Έντουαρντ Μπερν – Τζόουνς, Άγγλος καλλιτέχνης
1933 – Μελέτιος Σακελλαρόπουλος, Έλληνας μητροπολίτης
1949 – Αθανάσιος Μαυροειδής, Έλληνας πολιτικός
1969 – Ρίτα Αμπατζή, Ελληνίδα τραγουδίστρια
1977 – Περικλής Γαροφάλλου, Έλληνας πολιτικός
1980 – Σπυρίδων Βρεττός Έλληνας πολιτικός
1982 – Ρομπέρτο Κάλβι, Ιταλός τραπεζίτης
1996 – Τόμας Κουν, Αμερικανός φιλόσοφος
2003 – Δημήτριος Μπελδέκος, Έλληνας δάσκαλος
2007 – Τζιανφράνκο Φερέ, Ιταλός σχεδιαστής μόδας
2008 – Πανουργιάς Πανουργιάς, Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός
2009 – Ραλφ Ντάρεντολφ, Γερμανός κοινωνιολόγος
2011 – Χαράλαμπος Πρωτοπαπάς, Έλληνας πολιτικός
2014 – Σάσα Καστούρα, Ελληνίδα ηθοποιός
2015 – Ρον Κλαρκ, Αυστραλός αθλητής
2015 – Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, Τούρκος πολιτικός
2015 – Τζεραλίν Τάλι, Αμερικανίδα υπεραιωνόβια
2017 – Μπόλντουιν Λόνσντεϊλ, πρόεδρος του Βανουάτου
2019 – Στέλιος Βαμβακάρης, Έλληνας τραγουδοποιός

Πηγή: tilegrafimanews.gr