Γέρων Γαβριήλ: Χαρά στό στόμα όπου λέγει λόγια παρήγορα γλυκά, γιατί τό στόμα αυτό θά ψάλει μέ τούς αγγέλους ωσαννά!!

Γέροντας Γαβριήλ:

1) Έχασα τα πάντα εκτός από εκείνα πού έδωσα.
2)Τίποτα δέν είναι δικό μου, όταν είναι μόνο γιά τόν εαυτό μου.
3) Τά χέρια τού κουλού είναι καλύτερα από τα χέρια τού τσιγκούνη.
4) Θέλεις νά γίνεις φτωχός καί εσύ καί εγώ; Θησαύριζε!
5)Θέλεις νά γίνεις φτωχός; Νά κλέβεις καί νά δουλεύεις Κυριακές.
6) Θέλεις νά έχεις αφθονία; Σκόρπιζε!
7)Θέλεις νά γίνεις ζητιάνος; Αποθήκευε!
Θέλεις νά πεθάνεις από τήν πείνα; Κλείσε τά μάτια σου καί τα αυτιά σου στόν ανθρώπινο πόνο καί στήν ανθρώπινη δυστυχία!
9)Χαρά στά μάτια πού δακρύζουν γιά κάποιον άλλον πού πονά, γιατί τα μάτια αυτά θά ειδούνε τού παραδείσου τά καλά!
10) Χαρά στά χέρια όπου ντύνουν μικρά παιδιά καί ορφανά, γιατί τά χέρια αυτά θά γίνουν φτερά γιά νά πετούν ψηλά!!
11) Χαρά στό στόμα όπου λέγει λόγια παρήγορα γλυκά, γιατί τό στόμα αυτό θά ψάλει μέ τούς αγγέλους ωσαννά!!
12) Χαρά στό σπίτι όπου ανοίγει τήν πόρτα στόν περαστικό, γιατί ή πόρτα αυτή ανοίγει Στήν Παναγιά καί Στόν Χριστό!!
13) Γεννηθήκαμε καί υπάρχουμε στόν πλανήτη αυτό τής Γης γιά νά δοξάζουμε Τόν Θεό καί νά προσφέρουμε Αγάπη καί Χαρά στούς άλλους!!
14) Η μεγαλύτερη χαρά πού στή ζωή γνωρίζουμε, είναι ή χαρά πού νιώθουμε, όταν χαρά χαρίζουμε!!
Χίλιες δόξες Στόν Άγιο Θεό.