Η Παναγία μας ακούει, μας πονά, επεμβαίνει στην ζωή μας

Η Παναγία μας ακούει, μας πονά, επεμβαίνει στην ζωή μας, μας καθοδηγεί στον δρόμο του Χριστού.

Την επικαλούμαστε καθημερινά, και αυτή βοηθά, τα θαύματα της είναι αδύνατον να μετρηθούν.

Η Παναγία είναι Μεσίτρια του Κόσμου, βλέπει κάθε δάκρυ, ακούει κάθε στεναγμό και ικεσία.

Είναι τρανή προστάτις παρηγοριά αμαρτωλών, ορφανών βοηθός.

Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι η γη προσέφερε το σπήλαιο για τη γέννηση του Σωτήρα, και η ανθρωπότητα προσέφερε την Υπεραγία Θεοτόκο. Και αυτό έγινε προκειμένου ο Κύριος να κατέλθει ανάμεσά μας και να γίνει άνθρωπος για να μας σώσει.

Ας αναφωνήσουμε όλοι με μια φωνή:

Θεοτόκε Παρθένε,
ευλογημένη Μαρία κεχαριτωμένη,
Δέσποινα του ουρανού και της γης,
ευλο­γημένος ο καρπός της κοιλίας σου,
ότι σωτήρα έτεκες,
τον μονογενήν Υιον του Θεού
και Σωτήρα των ψυχών ημών.

Των Αποστόλων, λαμπρότης,
των προφητών σύναξις,
των μαρτύρων εκκλησία,
των χριστιανών το καταφύγιον,
σκέπασόν με, Παρθένε Μαρία,
υπό την προστασίαν των Αγγέλων
και υπό την σκέπην των πτερύγων σου,
και βοήθησόν με τον δούλον σου
από πάντα πειρασμόν,
οπού μέλλει να μου έλθη
και μη με απορρίψης, ω Παρθένε Μαρία,
βοήθησόν με, Κυρία του Κόσμου,
την ημέραν της κρίσεως,

όπως έλθη η ταπεινή μου ψυχή
μέσα εις τον Παράδεισον
έμπροσθεν εις τον αδέκαστον θρόνον του Υιού σου,
όταν έλθη να κρίνη τον κόσμον
εν τη δευτέρα ημέρα της φρικτής Αυτού Παρουσίας
και να ακούσω
το «Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου
κληρονομήσατε την ητοιμασμένην μου βασιλείαν».

Ναί, Δέσποινα του Κόσμου,
δώρησόν μοι τω ταπεινώ δούλω σου το ζητούμενον,
ίνα ευχαρίστως δοξάζω το όνομα του Πατρός
και του Υιού και του αγίου Πνεύματος,
νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων

Αμήν.