Η προσευχή στον άνθρωπο δίνει την δύναμη και την ελπίδα για να βγει νικητής σε οποιοδήποτε πρόβλημα και αν τον απασχολεί

Η προσευχή στον άνθρωπο δίνει την δύναμη και την ελπίδα για να βγει νικητής σε οποιοδήποτε πρόβλημα και αν τον απασχολεί.

Πίστεψε στον Θεό και ζήτα την βοήθεια του, επικοινώνησε με τον Θεό, είναι στήριγμα σου, είναι ο πατέρας σου, αυτός θα δει το πρόβλημα σου.

Μην χάνεις ποτέ επαφή με τον Θεό, καθημερινά ζήτα του την βοήθεια του σε κάθε πρόβλημα σου, και αυτός θα φροντίσει ότι είναι για το καλό σου.

Προσευχή:

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·

γενηθήτω τὸ θέλημά σου,

ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·

τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον

δὸς ἡμῖν σήμερον·

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,

ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία

καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·

ἀμήν.

Μετάφραση:

Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς,

ας αγιαστεί το όνομά σου.

ας έρθει η βασιλεία σου,

ας γίνει το θέλημά σου,

όπως στον ουρανό έτσι και πάνω στη γη.

Τον άρτο μας τον απαραίτητο,

δώσε μας σήμερα.

Και συγχώρησε από εμάς τις οφειλές μας,

όπως κι εμείς συγχωρούμε τους οφειλέτες μας.

Και μη μας φέρεις σε πειρασμό,

αλλά σώσε μας από τον Πονηρό.

Γιατί δική σου είναι η βασιλεία

και η δύναμη και η δόξα στους αιώνες.

Αμήν.