Εμείς γνω­ρί­σα­με τον Κύ­ριο με το Άγιο Πνεύ­μα, και όταν Τον γνω­ρί­σα­με, τότε στε­ρε­ώ­θη­κε σ’ Αυ­τόν η ψυχή μας

Όλων των λαών η ψυχή αι­σθα­νό­ταν πως υπάρ­χει ο Θεός, αν και δεν ήξε­ραν να λα­τρεύ­ουν τον αλη­θι­νό Θεό.

Το Άγιο Πνεύ­μα όμως δί­δα­ξε πρώ­τα τους προ­φή­τες, έπει­τα τους απο­στό­λους, ύστε­ρα τους αγί­ους πα­τέ­ρες και επι­σκό­πους μας, κι έτσι έφτα­σε ως εμάς η αλη­θι­νή πί­στη.

Εμείς γνω­ρί­σα­με τον Κύ­ριο με το Άγιο Πνεύ­μα. Και όταν Τον γνω­ρί­σα­με, τότε στε­ρε­ώ­θη­κε σ’ Αυ­τόν η ψυχή μας.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης