Και συ Βηθλεέμ,… Η αρχή και η ενέργεια αυτού ξεπερνά την αρχήν των ημερών της δημιουργίας. Είναι ο Μεσσίας

Και συ Βηθλεέμ, η άλλως λεγομένη και οίκος εφραθά, μικρά είσαι μεταξύ των πόλεων του Ιούδα. Δεν έχεις ούτε χιλίους κατοίκους. Αλλά από σε θα προέλθη εις δόξαν ιδικήν μου ένας ανήρ ο οποίος θα γίνη άρχων του ισραηλιτικού λαού. Η αρχή και η ενέργεια αυτού ξεπερνά την αρχήν των ημερών της δημιουργίας. Είναι ο Μεσσίας.

Εις σωφρονισμόν των δια τας ημέρας εκείνας ο Κυριος θα παραδώση τους Ισραηλίτας στους εχθρούς των, μέχρις ωρισμένου χρονικού διαστήματος. Θα πονέσουν, όπως η γυναίκα η οποία πρόκειται να γεννήση και της οποίας σταματούν αι ωδίνες μετά την γέννησιν. Τοτε οι απομείναντες Ισραηλίται εις τας χώρας της εξορίας των θα επιστρέψουν προς τους αδελφούς των Ισραηλίτας εις την γην της Επαγγελίας.

Τοτε ο Κυριος όρθιος θα επιβλέπη με στοργήν και θα ποιμαίνη με την δύναμίν του τα πρόβατα της νέας αυτής ποίμνης, τους πιστούς· οι δε πιστοί θα έχουν περιβληθή την δόξαν του ονόματος Κυρίου και Θεού, και θα είναι περιφανείς και ένδοξοι έως τα άκρα της οικουμένης.

(ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΜΙΧΑΙΑΣ 5,1- 5,3: ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΗΘΛΕΕΜ)