Τότε εσύ θα λά­βεις τον μι­σθό από τον Θεό

Αν παρά την προ­σπά­θεια που κα­τέ­βαλ­λες, ώστε να βο­η­θή­σεις και να απαλ­λά­ξεις κά­ποιον από την ασέ­βειά του, αλλά δεν κα­τά­φε­ρες τί­πο­τε, εν­τού­τοις εσύ θα λά­βεις τον μι­σθό από τον Θεό, σαν να τον έχεις γλυ­τώ­σει.


Κα­νείς δεν παίρ­νει ως βρα­βείο το στε­φά­νι, αν δεν αγω­νι­στεί κατά τρό­πο νό­μι­μο.


Ο Θεός συ­νη­θί­ζει πάν­το­τε να ορί­ζει το μι­σθό, όχι ανά­λο­γα από το απο­τέ­λε­σμα των ενερ­γειών μας, αλλά ανά­λο­γα με την προ­αί­ρε­ση του κα­θε­νός.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος