Αν δεν αγαπήσεις τον Θεό και τους Ανθρώπους, είναι αδιανόητο να λες ότι θες να μπεις στον Παράδεισο

Στην καθημερινότητα όποιον και αν ρωτήσεις για τον παράδεισο, θα σου πουν όλοι ότι θέλουν να μπουν, αλλά δεν ξέρουν ούτε τα βασικά που πρέπει να κάνουν.

Είναι αδιανόητο να λένε οι άνθρωποι ότι θέλουν παράδεισο, ενώ δεν ξέρουν το πιο σημαντικό πράγμα, ότι πρέπει να αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου την καρδιά, και να είναι πάντα πρώτος.

Επίσης πρέπει να ξέρεις ότι πρέπει να αγαπήσεις και τους ανθρώπους, όπως αγαπάς τον εαυτό σου, έτσι να αγαπήσεις και τον πλησίον σου.

Δουλέψτε σε αυτά τα δύο, γιατί βλέπω ότι απέχουν αρκετοί άνθρωποι.

Ας θυμηθούμε τι είπε ο Κύριος:

Επλησίασε τότε ένας από τους γραμματείς, ο οποίος όταν τους ήκουσε να συζητούν και είδεν ότι ορθώς απήντησεν εις αυτούς ο Χριστός, τον ερώτησε με ειλικρινές ενδιαφέρον· “ποία είναι η μεγαλυτέρα από όλας τας εντολάς;”

Ο δε Ιησούς του απήντησεν, ότι η πρώτη από όλας τας εντολάς είναι αυτή·” άκουε λαέ Ισραήλ, ο Κυριος ο Θεός ημών ένας και μόνος Κυριος είναι.

Και οφείλεις να αγαπάς Κυριον τον Θεόν σου με όλην σου την καρδίαν και με όλην σου την ψυχήν και με όλην την διάνοιάν σου και με όλην σου την δύναμιν, με ολόκληρον δηλαδή την ύπαρξίν σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή.

Και δευτέρα εντολή ομοία προς την πρώτην είναι αυτή· Οφείλεις να αγαπάς τον πλησίον σου, όπως τον ευατόν σου. Αλλη μεγαλυτέρα εντολή από τας δύο αυτάς δεν υπάρχει”.

Και είπεν εις αυτόν ο γραμματεύς· “πολύ καλά, διδάσκαλε, σύμφωνα προς την αλήθειαν απήντησες, ότι ένας είναι ο Κυριος και Θεός και εκτός από αυτόν δεν υπάρχει άλλος.

Και το να αγαπά κανείς αυτόν με όλην του την καρδιά και με όλην του την διάνοιαν και με όλην του την ψυχήν και με όλην την δύναμιν της θελήσεώς του και το να αγαπά τον πλησίον του σαν τον ευατόν του, είναι πολύ ανώτερον από όλα τα σφάγια, που καίονται ολόκληρα ως θυσία επάνω στο θυσιαστήριον και από όλας τας άλλας θυσίας”.

Οταν είδε ο Ιησούς, ότι τόσον συνετά και έξυπνα απήντησε, του είπεν· “δεν είσαι μακρυά από την βασιλείαν του Θεού, όπως είναι οι άλλοι γραμματείς και Φαρισαίοι”. Και κανείς πλέον δεν ετολμούσε να τον ερωτήση.

(ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 12,28 – 12,34: Η μεγάλη εντολή)