Πρέπει να καλλιεργήσουμε την καλοσύνη μέσα μας και να διώξουμε την κακότητα

Η καλοπροαίρετοι άνθρωποι δεν πρέπει να μετατρέπονται σε κακοπροαίρετους, και η κακοπροαίρετη πρέπει να εργάζονται πάντα να είναι καλοπροαίρετοι.

Οι Χριστιανοί πρέπει να εργαστούν πνευματικά, πρέπει να ακούσουν αυτά που μας είπε ο Χριστός, πρέπει να ακούνε τα κηρύγματα του.

Ας αλλάξουμε την στάση μας, για να ελκύσουμε τη χάρη του Κυρίου μας.

Ας δούμε και ένα απόσπασμα του Αποστόλου Παύλου σχετικό με το θέμα μας:

Σας παρακαλούμεν, αδελφοί, να περιβάλλετε με εκτίμησιν και σεβασμόν αυτούς, οι οποίοι κοπιάζουν μεταξύ σας και είναι προϊστάμενοί σας κατά το θέλημα του Κυρίου, και σας συμβουλεύουν και σας καθοδηγούν εις την πνευματικήν ζωήν.

Να τους τιμάτε και να τους σέβεσθε με το παραπάνω δια το μεγάλον έργον των. Να έχετε ειρήνην μεταξύ σας.

Σας παρακαλούμεν, αδελφοί, να συβουλεύετε και καθοδηγήτε αυτούς που συμπεριφέρονται άτακτα, να παρηγορήτε και να ενισχύετε τους ολιγοψύχους, να στηρίζετε και να βοηθήτε τους ασθενείς κατά την πίστιν, να δείχνετε μεγαλοκαρδίαν και ανωτερότητα προς όλους.

Προσέχετε, μήπως τυχόν κανείς από σας ανταποδώση εις κάποιον κακόν αντί κακού, αλλά πάντοτε προσπαθείτε μα ζήλον να πράττετε το αγαθόν και μεταξύ σας και εις όλους ανεξαιρέτως.

Παντοτε και εις όλας τας περιστάσεις της ζωής σας να χαίρετε.

Συνεχώς και ακατάπαυστα να προσεύχεσθε προς τον Θεόν.

Δια κάθε τι, ευχάριστον η δυσάρεστον, να ευχαριστήτε τον Θεόν· διότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, όπως το εφανέρωσεν ο Ιησούς Χριστός εις σας δια μέσου του κηρύγματός μας.

Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, που είναι φως και φωτιά, μη τα σβήνετε και μη τα αχρηστεύετε.

Μη εξουθενώνετε τας προφητείας, που το Αγιον Πνεύμα αποκαλύπτει δια μέσου των πιστών.

Ερευνάτε και ξεχωρίζετε όλα τα χαρίσματα και τας προφητείας και ο,τι καλόν και ωφέλιμον δια σας εύρετε να το κρατήτε καλά.

Από κάθε ειδός πονηρίας να φεύγετε μακρυά.

Αυτός δε ο Θεός, η πηγή και ο χορηγός της ειρήνης, είθε να σας καταστήση αγίους πλήρως και τελείως, και ολόκληρον το πνεύμα σας και η ψυχή σας και το σώμα σας είθε να διατηρηθούν ανεπίληπτα και άμεμπτα κατά την παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Είναι κατά πάντα αξιόπιστος ο Θεός, που σας έχει καλέσει και ο οποίος και θα πραγματοποιήση αυτά που σας ηυχήθην· είμαι δι’ αυτό βέβαιος.

Αδελφοί, προσεύχεσθε και δι’ ημάς.

Ασπασθήτε όλους τους αδελφούς με φίλημα άγιον.

Σας εξορκίζω στον Κυριον να αναγνωσθή αυτή η επιστολή εις όλους τους αγίους αδελφούς.

Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είθε να είναι πάντοτε μαζή σας. Αμήν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α’: Προτροπές και ασπασμοί (5,12 – 5,28)